100%CBCNV tham gia phòng chống bão, chuẩn bị vật dụng tư trang tham gia chống bão