phòng chống bão số 12

100%CBCNV tham gia chống bão, chuẩn bị tư trang vật dụng tham gia chống bão